CURRICULUM VITÆ

 

 

BO Folke Johnson THEUTENBERG

 

Född i Trollhättan 1942
Jur. Dr. Professor i folkrätt
Ambassadör och UD:s folkrättssakkunnige 1976 – 1987 m.m.
(för fler detaljer se nedan)

1962

 

1963

 
1965
 
27 maj 1966
 
15 september 1966
 
20 juni 1967 
 
 
 
 
7 september 1967
 
 
 
11 januari 1969
 
 
 
 
10 augusti 1970
 
21 januari 1971
 
25 januari 1971
 
31 maj 1972
 
 
 
 
1 juli 1972
 
 
 
 
14 september 1972
 
 
1 november 1974
 
1 november 1976
 
 
 
                                                              
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 juli 1977
 
 
25 oktober 1978
 
1979 – 1987
 
 
1980-1982
 
 
 
 
1981
 
 
 
 
 
5 november 1981
 
 
 
 
 
4 februari 1982
 
26 april 1983
 
 
 
 
 
 
1984
 
 
 
 
 
1 juli 1984
 
oktober 1984
 
januari 1985
 
 
 
10 oktober 1986
 
 
 
 
10 april 1987
 
 
 
 
 
 
10 maj 1987
 
 
10 maj 1987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
21 september 1988
 
 
 
 
1988-2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1992- 1994
 
 
 
 
 
 
 
1995-2010
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
2001                                                     
 
 
 
18-19 april 2002
 
 
 
 
 
April 2002
 
 
 
 
 
2002
 
Juni 2003
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2004
 
 
 
 
 
Januari 2004
 
 
 
 
 
 
8 mars 2004
 
 
 
 
 
2005-2007
 
 
 
2006-2007  
 
 
 
 
2008
 
 
2008-2010
 
 
 
 
 
2009-2012
 
 
2012

Studentexamen och Flygvapnets officersskola

 
Juridikstudier vid Uppsala universitet
 
Fänrik i Flygvapnet (res)
 
Attaché, Utrikesdepartementet, Stockholm
 
Jur. kand. vid Uppsala universitet
 
Löjtnant i Flygvapnet (res)
(1965-1988 regelbundet tjänstgörande i Flygvapnets incidentberedskap i luftförsvarssektor O 5 som täckte Östersjön och Sovjetunionen; senare i Försvarsstaben)
 
Tjänstgöring vid svenska ambassaden i Bagdad, Irak, med sidotjänstgöring i Kuwait samt tjänstgöring vid och t.f. Chef för svenska ambassadens skyddsmaktsavdelning för skydd av de brittiska intressena i Irak.
 
Tjänstgöring vid svenska generalkonsulatet i New York samt vid svenska  FN-delegationen. Delegat vid 24:e Generalförsamlingen samt vid 1:a (politiska) och 6:e (juridiska) utskottet, samt i olika FN-kommittéer och organ, bl.a. FN:s havsbottenskommitté.
 
Departementssekreterare vid politiska avdelningen i UD.
 
Tjänstgöring vid Försvarets Forskningsanstalt (FOA)
 
Juris licentiat i internationell rätt vid Stockholms universitet.
 
Disputerade för Juris doktors-graden (den äldre doktorsgraden före doktorsexamens tillkomst) i folkrätt vid Stockholms universitet på en avhandling rörande suveränitetsbegreppet. Fakultetsopponent professor Carl August Fleischer, Oslo
 
Kapten i Flygvapnet (res).
(1965-1988 regelbundet tjänstgörande i Flygvapnets incidentberedskap i luftförsvarssektor O 5 som täckte Östersjön och Sovjetunionen; senare i Försvarsstaben)
 
Docent i internationell rätt vid Stockholms universitet. Docentföreläsning: Sovjetunionen och folkrätten – några aspekter.
 
Tjänstgöring vid svenska ambassaden i Moskva, Sovjetunionen
 
UD: s Folkrättssakkunnige (UD: s Sakkunnige i folkrätt) en post som fanns i UD från 1919 fram till min avgång 1987
 
Fr.o.m. 1978 med ställning som ambassadör
 
1982 utnämnd till ambassadör i UD
 
Ledamot och expert av olika kommittéer och delegationer, av den svenska delegationen till FN:s Generalförsamlingar 1976 – 1987 och de svenska ESK-delegationerna (Europeiska säkerhetskonferensen) samt bl. a. Nedrustningsdelegationen, Folkrättsdelegationen, Folkrättskommittén samt kommittéer och studiegrupper rörande neutralitets-, försvars-, och frågor hörande till skyddet mot u-båtskränkningar (kontaktgrupp IKFN i Försvarsstaben), miljörätts- och polarfrågor, (inbegripet Arktis och Antarktis) samt ledare och medlem av ett flertal bilaterala förhandlingsdelegationer och grupper. Svensk chefsdelegat vid förhandlingarna i Paris 1988 med Sveriges anslutning till 1959 års Antarktisfördrag; ansvarig för sonderingarna/förhandlingarna 1984–1987 med Sovjetunionen gällande gränsdragningar öster om Gotland i Östersjön; deltog i förhandlingarna med Danmark ang. gränsdragningar i Kattegatt och Öresund (Hesselö)
 
Föreläsare och examinator i folkrätt och internationell privaträtt vid Uppsala universitet samt Försvarshögskolan (FHS) och Militärhögskolan (MHS).
 
Adjungerad ledamot av Svea hovrätt
 
Föreläsare i islamisk rätt vid bl a Universiteten i Uppsala, Oslo, Stockholm, Lund, Kairo, Jerusalem samt vid Haag-akademien för internationell rätt.
 
Kontaktperson mellan Sverige och den Heliga stolen (Vatikanen) inför öppnandet av de formella diplomatiska förbindelserna 1982 (klicka Den Heliga stolen, Malteserorden och folkrätten och The Holy See, the Order of Malta and International law)
 
Medlem av Exekutivkommittén samt föreläsare vid JUS 81-seminariet 9-18 juni 1981 vid Uppsala universitet – i samarbete med FN-organet UNITAR – om ”International Law and Organisation for a New World Order” med föreläsningen Changes in the Norms Guiding the International Legal System – History and Contemporary Trends (klicka Folkrätt och säkerhetspolitik)
 
Huvudförfattare till den svenska protestnoten till Sovjetunionen den 5 november 1981 efter att den sovjetiska ubåten U-137 gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Var som UD:s Folkrättssakkunnige mycket aktiv i handläggningen av denna fråga (klicka Dagbok från UD, och Folkrätten i svensk utrikespolitik och Folkrätt och säkerhetspolitik)
 
Utnämnd till Ambassadör i Utrikesdepartementet (och Folkrättssakkunnig)
 
Huvudförfattare till den svenska protestnoten till Sovjetunionen den 26 april 1983 efter det att Sven Anderssons Ubåtsskyddskommission samma dag hade framlagt sin slutrapport (SOU 1983:13) vari Sovjetunionen utpekas som ansvarigt för kränkningarna. Var som UD:s Folkrättssakkunnige mycket aktiv i handläggningen av denna fråga, liksom i U 137-kränkningen 1981. (klicka Dagbok från UD och Folkrätten i svensk utrikespolitik och Folkrätt och säkerhetspolitik)
 
Utgav boken The Evolution of the Law of the Sea, A Study of Resources and Strategy with Special Regard to the Polar Areas, Dublin 1984 (Tycooly International Publishing Ltd) (en studie om den nya havsrättens inverkan på utvinning och strategi i Arktis, i synnerhet på Sovjetunionens och NATO:s strategiska ubåtsoperationer)
 
Professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
 
Rådgivare till Lesothos regering gällande dess relationer med Sydafrika
 
Deltog i Antarktisstaternas seminarium ”the Antarctic Treaty System” på Antarktis och besökte Scott Amundsen-basen vid Sydpolen den 10 januari 1985, där jag planterade den svenska flaggan (klicka Sweden and Antarctica)
 
Major i Flygvapnet (res).
(1965-1988 regelbundet tjänstgörande i Flygvapnets incidentberedskap i luftförsvarssektor O 5 som täckte Östersjön och Sovjetunionen; senare i Försvarsstaben)
 
Förordnad till Överbefälhavarens (ÖB:s) folkrättslige rådgivare i enlighet med artikel 82 i 1977 års Tilläggsprotokoll till Genève­konventionerna av 1949 (SFS 1986:1029) med tjänstgöring i Försvarsstaben (Fst).
 
Förordnad att samtidigt inneha tjänst vid Militärhögskolan (MHS) för att bygga upp den nya organisationen med folkrättsliga rådgivare i försvarsmakten.
 
Avgick efter 11 år på egen begäran från posten som UD:s Folkrättssakkunnige (mer härom klicka Dagbok från UD och Folkrätten i svensk utrikespolitik).
 
Ambassadör i UD med uppgift att vara svensk chefsförhandlare för internationella polarfrågor, rörande Arktis, Nordområdena (ledare av svenska delegationer till Svalbard, Grönland, Canada m.m.) och Antarktis (ledare av svenska delegationer rörande Antarktisfördraget och den s.k. Mineralresursregimen avseende Antarktis och dess miljö samt den s k CCAMLR-konventionen /skyddet av Antarktis levande marina resurser/ m.fl. till Antarktis­fördraget anslutande dokument); medlem av ett flertal inter­nationella vetenskapliga kommittéer och grupper rörande Arktis och Antarktis (klicka Sweden and Antarctica)
 
Ledamot av Svenska Kungl. Vetenskapsakademiens Polar­forsknings­kommitté sedan dess grundande 1979 samt sedan dess grundande 1984 av Polarforsknings­sekretariatets (under Kungl. Vetenskapsakademien) styrelse samt av Planerings­grupper för expeditioner till Arktis och Antarktis (bl.a. YMER-expeditionen 1980)
 
Ordförande för den svenska delegationen vid de konsultativa staternas i 1959 års Antarktisfördrag möte i Paris den 21 september 1988, då Sverige upptogs som en konsultativ – d.v.s. styrande – stat i Antarktisfördraget (klicka Sweden and Antarctica)
 
Konsult i internationell rätt samt i internationell privat- och processrätt samt allmän juridik med säte bl a i Belgien och Jordanien Verksam i Swedish Institute of International Law Arbitration and Conciliation, senare under namnet Stockholm Institute of International Law Arbitration and Conciliation (rådgivning, kunskaps­överföring, föreläsningar, ”kontakt- och brobyggande”, organiserande av seminarier, samtal, ”dialoger” och workshops (speciellt inom fälten “Religionens roll i världspolitiken” och ”Dialogen med Islam”), ”Conflict Prevention” och ”Peace-Promotion”. Tidvis i samarbete med Middle East Association for International law (MEAIL), Svenska Institutet i Alexandria och Max Planck Institute for Comparative and International law, Heidelberg.
(se www.stockholminstituteofinternationallaw.se)
 
Rådgivare till Lettlands president och regering bl a rörande de sovjetiska truppernas tillbakadragande (Efter Lettlands självständighetsförklaring den 21 augusti 1991 från det sönderfallande kommunistiska Sovjetväldet /Sovjetunionen och kommunismen föll 1991–1992 och Sovjetunionen upplöstes formellt den 8 december 1991/ behövde Lettland för uppbyggnaden av sin suveränitet och i förhandlingarna om tillbaka­dragande av de sovjetiska trupperna folkrättslig expertis. Jag fungerade som sådan 1992–1994).
 
Forskat, arbetat med samt skrivit tio böcker/artiklar om Västergötland och de äldre västgötasläkternas historia och förhållanden. Böckerna/artiklarna är historisk-arkeologiska-heraldiska-genealogiska berättelser om de äldsta västgöta­släkterna, vilka spred sig över övriga riket. För mer detaljerad info och inköp se startsidan och www.skarastiftshistoriska.nu
 
Föreläsning 6 november 2001 i Amman, Jordanien, vid Jordan Institute of Diplomacy (JID)
(klicka The Interpretation of jihad och Kommentarer till föreläsningen om jihad)
 
Medgrundare och vice ordförande i The Middle East Association for International law (MEAIL), Amman, Jordanien (ordförande: H K H Prins Raad bin Zeid bin Hussein)
(arrangerar seminarier och samtal på temat “Dialogen med Islam”)
 
Möte den 18–19 april 2002 med den Palestinska Myndighetens utrikesminister Nabeel Shaat för att diskutera frågan om Palestinas folkrättsliga status speciellt i samband med den israeliska belägringen 29 mars – maj 2002 av president Arafat i Mukata i Ramallah (d v s Arafat’s Presidential Compound)
(klicka Palestine, Iraq and International Law och Folkrätt och säkerhetspolitik)
 
Medlem av den Heliga Stolens (Vatikanens) delegation till Stockholm International Forum konferens 23–24 april 2002 ”Truth, Justice and Reconciliation”. Delegationens ledare: Under Secretary of State vid Vatikanens stats­sekretariat ärkebiskop Monsignor Celestino Migliore samt apostoliske Nuntien ärkebiskop Piero Biggio.
 
Professor i internationell rätt vid University of Jordan, Amman, Jordanien
 
Befullmäktigat ombud för den Suveräna Malteserorden vid förhandlingarna med det Hashemitiska kungadömet Jordanien om upprättande av fulla diplomatiska förbindelser. Protokollet om upprättande av diplomatiska förbindelser undertecknades av den jordanske utrikesministern och mig i Amman den 29 juni 2003.
(klicka The Holy See, the Order of Malta and International law och Den Heliga stolen, Malteserorden och folkrätten).
 
Medlem av den Heliga Stolens (Vatikanens) delegation till Stockholm International Forum konferens 20–21 januari 2004 ”Preventing Genocides, Threats and Responsabilities”. Delegationens ledare: Under Secretary of State vid Vatikanens statssekretariat ärkebiskop Monsignor Celestino Migliore samt apostoliske Nuntien ärkebiskop Piero Biggio.
 
Föreläsning i Kabul, Afghanistan, In order to function the International law needs Dialogue and Harmony with Islam and the Sharia law system (”För att fungera behöver folkrätten dialog och harmoni med Islam och Shariarätten”) – Workshop i Kabul hållen 28–30 januari 2004 av the Max Planck Institut for Comparative and International law, Heidelberg, på temat Islamic and Constitutional law; klicka Lecture Kabul (2004).
 
Överlämnade i kungliga Ragadanpalatset i Amman den 8 mars 2004 till kung Abdullah II av Jordanien mina kreditivbrev som den Suveräna Malteserordens förste ambassadör till det Hashemitiska kungadömet Jordanien
(klicka The Holy See, the Order of Malta and International law och Den Heliga stolen, Malteserorden och folkrätten)
 
Samarbete med Svenska Institutet i Alexandria angående ”Dialogen med Islam” – föreläst samt deltagit i seminarier och workshops; klicka Legal Traditions of the World (2006)
 
Samarbete med Al Azhar Universitetet i Kairo – sunni-islams främsta tolkningsinstans – angående ”Dialogen med Islam”; klicka Legal Traditions of the World (2006)
(mitt första besök vid Al Azhar ägde rum 1980, se härom ovan)
 
Utnämnd Honorary Professor of International law vid Philadelphia University, Amman, Jordan
 
Presentation av boken Mellan liljan och sjöbladet – Gamla släkter i Västergötland,
Del 1:1 (utkommen december 2008),
Del 1:2 (utkommen hösten 2009) (totalt 1300 sidor).
Bild se startsidan och www.skarastiftshistoriska.nu
Del 2 av Mellan liljan och sjöbladet (klicka här) kan utkomma senare.
 
Arbetat på mina memoarer från min tid i UD m.m., Dagbok från UD, att utges 2013 (se startsidan samt under fliken ”Dagbok från UD”)
 
Utnämnd till medlem av Stormagistraten av den påvliga Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden, Vatikanen. Se http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/newsletter/news-letter26_en.pdf

© 2015 by BO J THEUTENBERG

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now